श्री रामदत्तगुरु चरित्र.....Http://ramdattaguru.org
मुख्य पृष्ट श्री रामदत्तगुरु चरित्र आरती नमन अष्टक अनुभव जे जाणति तीर्थयात्रा व अनुभूति कर्दळिबन चित्र दालन पत्र संवाद
Untitled Document

श्री  गणेशदत्तगुरूभ्यो  नम  :
श्रीरामगुरू  चरित्र 
  ॥  अध्याय 38  वा ॥

।  श्री  गणेशाय नम:  ।  श्रीसरस्वत्यै  नम:  ।  श्रीगुरूभ्यो  नम:  ।जय  जयाजी  मोरया  ।  विघ्नहर्ता  गणराया  ।  कार्यारंभीक्ततुझिया  पाया  ।  वंदन  करिती  आदरे  ॥1॥  यशोदेवता  सिध्दिदाता  ।  बुध्दिदायका  विघ्नांतका  ।  तूच  तू  आद्यगुरू  ।सहाय्य  करी  शिवतनया  ॥2॥  स्वामी  अवधूत  यतिराया  ।  अगाध  तुझी  थोर  किमया  ।  नित्य  सांभाळी  सखया  ।शरणांगत  दुबळयाशी  ॥3॥  गुरूचरणी  =ेवूनी  भाव  ।  अंर्तमनीची  श्रध्दा=ेव  ।  विकल्पासी  नसावा  ठव  ।  स्थिर  जीवनीरहावे  ॥4॥  स्वामीरायांचे  कृपाछत्र  ।  भक्ताशिरी  पवित्र  ।  त्रिकालज्ञ  तो  सर्वत्र  ।  शांती  सुख  प्रस्थापितो  ॥5॥  सगुणस्वरूपपरब्रम्ह  ।  निराकार  जो  निर्गुण  ।  तोच  हा  सदगुरू  जाण  ।  भक्तासान्निध  नांदतो  ॥6॥  रूप  धरूनि  सगुण  ।  मानव  जिवनी  येवून  ।  गुप्तपणे  राहून  ।  उध्दरती  दीनजना  ॥7॥  मार्ग  भक्तीचा  सगुण  ।  आचरण्या  क=णि  ।  कलियुगी  तयावीण  ।  मार्गनाही  उध्दरण्या  ॥8॥  स्वामीराया  तुझे  चरण  ।  परमपवित्र  सगुण  ।  निराकार  जे  निर्गुण  ।  सदा  सर्वदा  ध्यानी  असो  ॥9॥दयाधन  गुरूमुर्ति  ।  प्रसन्नरूप  भूवरती  ।  रक्षण  करिती  भक्ताप्रति  ।  नित्य  सांभाळी  जगत्पिता  ॥10॥  नि:स्वार्थ  जगुनीजीवन  ।  चंदन  काया  झिजवून  ।  दु:खितांना  आनंद  देउन  ।  शरणांगता  उध्दारती  ॥11॥  भ्रमण  त्यांचे  अखंड  जगी  ।स्मरण  करता  लवलाही  ।  ठयी  ठयी  प्रगटती  ।  साक्षात  जे  का  सिध्दयोगी  ॥12॥  कोटीतीर्थ  गुरूचरणी  ।  सर्वतीर्थगुरूदर्शनी  ।  परमपवित्र  गुरू  वचनी  ।  =ेवी  भरवंसा  नित्य  तू  ॥13॥  अनाथांचा  नाथ  ।  स्वंयेचि  असता  सदगुरूनाथ  ।कासया  मानवे  आपूले  चित्त  ।  अस्थिर  नित्य  =ेवावे  ॥14॥  सदगुरूवाचोनी  दाता  ।  कोणी  नसे  या  जगता  ।  तोचि  नित्यकल्याण  करिता  ।  रक्षीत  असे  त्रयमुर्ति  ॥15॥  ऐका  श्रोते  श्रध्दावंत  ।  अशक्य  काय  जगतात  ।  एका  सदगुरूंचे  साहयत्वे।  जीवन  होत  असे  साकार  ॥16॥  गुरूमये  परमकृपाळू  ।  करित  असे  नित्य  सांभाळु  ।  अतिप्रिती  लडिवाळ  ।  हेत  पुरवीभक्तांचे  ॥17॥  गुरूभक्ति  आणि  श्रध्दा  ।  विषय  असा  अलौकीका  ।  शब्द  नसे  त्या  वर्णन  करिता  ।ऐसे  अगम्य  सार  ते॥18॥  स्वामी  दयाधन  गुरूमुर्ति  ।  अव्याहत  या  जगति  ।  प्रसन्नचित्ते  कायकरिती।भक्तरक्षणब्रीदहे॥19॥अपारसदगुरूंची  माया  ।  शीतल  तयांची  कृपाछाया  ।  शब्दातील  गुरूकिमया  ।  भाष्य  अपुरे  वर्णावया  ॥20॥  स्वामी  अवधूतदिगंबर  ।  उतरण्या  भूमीचा  भार  ।  करावया  जगदोध्दार  ।  मानवरूप  धरियेले  ॥21॥  विभुतिरूप  अंशत्वाने  ।  परमेश्वरीशक्तिकारणे  ।  भक्तजना  मार्ग  दावणे  ।  या  अवतारी  कार्य  हे  ॥22॥  स्वामी  दयाधन  दत्तात्रया  ।  सगुणरूप  रामराया  ।परममंगल  सदया  ।  कृपा  करी  भक्तावरी  ॥23॥  ऐका  श्रोते  सावचित्त  ।  काय  नियतीचा  मतितार्थ  ।  तोजाणण्याजगतात  ।  एकचि  सदगुरू  जाणता  ॥24॥  गुरूरायाचे  दर्शन  ।  शांतवी  भक्त  अंत:करण  ।  अपरंपार  कृपा  जाण  ।भुवनत्रयी  दिसेना  ॥25॥  दत्तात्रय  प्रसन्नमुर्ति  ।  क्षणात  त्रिलोक  भ्रमति  ।  प्रत्यक्ष  ते  दत्तयती  ।  जगदोध्दारक  गुरूराया॥26॥  स्वामी  तेचि  भगवंत  ।  ब्रम्हांडनायक  अनंत  ।  पुरविण्या  भक्तमनोरथ  ।  अभिनव  कार्य  करीत  ॥27॥  ओंकार  मय  रूप  ।  दर्शनी  नयने  दिपत  ।  मधुरध्वनी  सुरेख  ।  आनंदवी  नित्य  जीवा  ॥28॥  भक्तांचे  जाणुनी  अंतर  ।  पुरवी  कामना  निरंतर  ।  सदगुरूनाथ  सर्वेश्वर  ।  सदैव  जागृत  भूवरी  ॥29॥  स्वामी  दयाळ  गुरूमुर्ती  ।  प्रसन्नचित्त  सर्वाभूति  ।  अधिष्ठनत्यांचे  गुरूरिती  ।  दिव्यदृष्टी  पाहिजे  ॥30॥  स्वामीरायांचा  अवतार  ।  करावया  जगदोध्दार  ।  व्हावया  भवपार  ।  चरणसेवासदगुरूंची  ॥31॥  स्वामीनृसिंहसरस्वती  प्रत्यक्ष  येथे  नांदती  ।  शरणंगता  उध्दरती  ।  मार्ग  दावी  मोक्षाचा  ॥32॥स्वामी  दर्शनाचा  आनंद  ।  न  मावे  गगनात  ।  रूप  ते  प्रत्यक्ष  ।  स्वये  स्वयंभू  प्रकटवी॥33॥मोक्षगतीलाभावया  ।गुरूचरण  पहावया  ।  पूर्वसुकृताचे  ठया  ।  ऐसा  लाभ  सहजचि  ॥34॥  स्वामीरायांचे  आगमन  ।  भक्ता  आंनदकारण  ।  संतोषवी  अंत:करण।  सुखशांतीदेउनि  ॥35॥  कल्पवृक्षायी  ।  कृष्णतटीची  घनराई  ।  ध्यानसमाधीत  गुरूआई  ।अवलोकन  करी  सर्वाठयी  ॥36॥  त्राही  त्राही  कृपावंता  ।  शरण  तुम्हा  अनंता  ।  कृपाळूवा  जगन्नाथा  ।  अनाथनाथरक्षका  ॥37॥  स्वामी  दयाघन  गुरूमुर्ति  ।  प्रसन्नचित्ते  जगति  ।  अव्याहत  भकतासन्निधी  ।  साक्षरूपे  वसताति  ॥38॥गुरूमुर्तिचे  अनुसंधान  ।  जिवा  आनंदाकारण  ।  संतोषवी  अंत:करण  ।  सुखशांती  देउनि  ॥39॥  स्वामी  गुरूराया  त्रयमुर्ति  ।  अवधूत  स्वानंद  यती  ।  जगदोध्दारा  जगति  ।  साक्षत्वाने  नांदती  ॥40॥  जय  जयाची  सदगुरूराया  ।  नित्य  आश्रयतुझिया  पाया  ।  शरणांगति  न  जाईल  वाया  ।  शांतीसुख  चिरकाल  ॥41॥  यापुढील  कथानक  ।  असुरी  विद्या  भयानक  ।कशा  प्रचलीत  जगतात  ।  याचे  कथन  गुरूमुखे  ॥42॥  इति  श्रीरामगुरूचरित्र  ।परिसा  रसाळ  इक्षुदंड  ।  विनवी  दासी  अखंड  ।अष्टत्रिंशा  ध्याय  गोड  हा  ॥43  ॥ 

      ॥श्रीगुरूदत्तात्रेयार्पणमस्तु  ॥ 
॥अ  व  धू  त  चिं  त  न  श्री  गु  रू  दे  व  द  त्त  ॥ 

मागील पान           पुढील पान

 

श्री रामदत्तगुरु चरित्र.....Http://ramdattaguru.org