श्री रामदत्तगुरु चरित्र.....Http://ramdattaguru.org
मुख्य पृष्ट श्री रामदत्तगुरु चरित्र आरती नमन अष्टक अनुभव जे जाणति तीर्थयात्रा व अनुभूति कर्दळिबन चित्र दालन पत्र संवाद
Untitled Document

श्री  गणेशदत्तगुरूभ्यो  नम  :
श्रीरामगुरू  चरित्र 
  ॥  अध्याय 44  वा ॥

।  श्री  गणेशाय  नम:  ।  श्रीसरस्वत्यै  नम:  ।  श्रीगुरूभ्यो  नम:  ।मंगलमुर्ति  मोरया  ।  ॠध्दि  -  सिध्दि  तुझिया  पाया  ।वाड:मय  सेवा  करावया  ।  साहाय्य  करावे  गणाधीशा  ।  ।1  ।  ।  दुर्वांकुर  तुजसी  प्रिय  ।  शमवावया  सर्व  दाह  ।  तव  कृपे  नष्ट  होई  ।  दुर्वासनेचे  समूळ  विष  ।  ।2  ।  ।  आदिमाया  योगिनी  ।  शिव-शक्ति  कुमुदिनी  ।  नित्य  अलिप्त  राहुनी  ।  गुप्तरूपे  कार्य  करी  ।  ।3  ।  ।  साधनेचा  आधारस्तंभ  ।  साशंकांचा  करी  प्रबंध  ।  सर्वाभूती  ईश्वरभाव  ।  मार्गदर्शन  सर्वांशी  ।  ।4  ।  ।  सद्भावनेचाअभाव  ।  तयावरी  कृपा  प्रभाव  ।  करी  माय  नित्य  ती  ।  मूळपी=  निवासिनी  ।  ।5  ।  ।  मूळशक्ति  शांभवी  ।  शिवाहूनी  काहीवेगळी  ।  सद्गुरूरूप  आगळी  ।  जिवाशिवाशी  शाश्वत  ती  ।  ।6  ।  ।  जरी  का  धरली  मानवकाया  ।  ती  जगदंबा  शिवजाया  ।आनंदमयी  तिची  छाया  ।  नित्य  असे  भक्तावरी  ।  ।7  ।  ।  जरी  का  धरिला  मानवदेह  ।  कलियुगी  नि:संदेह  ।  तीन  जन्माचीतपसाधना  ।  प्रत्याया  येई  ये  जन्मा  ।  ।8  ।  ।  तियेच्चा  माध्यमातुनी  जाणा  ।  गुरू  उपदेशिती  भक्तजना  ।गुरूमुखातून  अमृतवचना  ।  जे  का  करिती  भक्तश्रवणी  ।  ।9  ।  ।  भक्तिमार्गातील  वाटचाल  ।  अडथळे  होई  दूर  ।  सुलभ  सुखकर  सुंदरसाधकांची  साधना  ।  ।10  ।  ।  साधनातील  आनंद  ।  क्रमाक्रमाने  सुखकंद  ।  सद्गुरू  सच्चितानंद  ।  गुप्तरूपे  देत  असे  ।  ।11  ।  ।आनंदमयी  दिव्यशक्ति  ।  देखता  नयने  दिपती  ।  सद्गुरूच  देतसे  दिव्यदृष्टी  ।  अदभुत  सोहळा  पाहण्या  ।  ।12  ।  ।  उपासनेप्रमाणे  ।  शक्तिदेवता  जागणे  ।  ज्ञाुंच्डलिनी  उर्ध्व  होणे  ।  सद्गुरूचीच  कृपा  ती  ।  ।13  ।  ।  होता  गुरूकृपा  ।  आत्मरूप  तो  आनंद  देखा  ।  सच्चीतानंद  सुखा  ।  पार  नाही  अपार  ते  ।  ।14  ।  ।  नको  नको  ते  स्वर्गसुख  ।  श्रीमुख  पाहावे  सन्मुख  ।  सेवेस  पाहिजे  चरणनित्य  ।  दास्य  भक्तिकारणे  ।  ।15  ।  ।  श्रीरामाचे  सन्मुख  ।  असे  नित्य  हनुमंत  ।  भक्तासाठठ्ठ  भगवंत  ।  चाकर  होई  नाथाघरी  ।  ।16  ।  ।  जनाबाईसवे  पांडुरंगे  ।  दळण  दळीले  स्वअंगे  ।  गुरेढोरे  चोख्यासंगे  ।  स्वये  हाकलीले  वि=्=ले  ।  ।17  ।  ।  तसेच  हे  त्रयमुर्ति  ।  अत्रि  अनुसूयेचे  ओटी  ।  भाव  -  भक्तिच्या  पोटी  ।  जन्मले  जगदोध्दाराकारणे  ।  ।18  ।  ।  सत्व  पाहिले  सतीचे  ।अमृतपान  कराया  मातेचे  ।  मातृीाावे  अनुसूयेचे  ।  तृप्त  केले  नेत्रे  ते  ।  ।19  ।  ।  दिव्यदृष्टि  देऊनि  ।  ओळख  पटविली  त्रयमुर्तीनी  ।  ब्रम्हा  ज्र्  विष्णु  महेशांनी  ।  बालरूप  घेतले  ।  ।20  ।  ।शिवब्रम्ह  जे  दोन्ही  ।तपास  गेले  निघोनी  ।  विष्णुमात्र  आश्रमी  ।  सेवेस  राहिलेसाविीसध  ।  ।21  ।  ।सूयोदयापासून  ।अखंडकरोनीभ्रमण  ।जगदोध्दाराकारणे  ।तपाचरणकरिताती  ।  ।22  ।  ।  सायंकाळी  आश्रमी  ।  माते  साविीसध  राहुनी  ।  बोध  सांगली  स्वमुखानी  ।  दत्त  प्रबोध  ग्रंथ  तो  ।  ।23  ।  ।तोचि  तो  सुबोध  ग्रंथ  ।  स्वमुखे  श्रीरामचंद्र  ।संदेशरूपे  भक्ता  सांग  ।  नित्य  उपदेश  करिताती  ।  ।24  ।  ।  भेद  न  मानावा  तयात  ।  एकच  रूप  तेसाक्षत  ।  याची  साक्ष  सदोदित  ।  भक्ता  नित्य  येत  असे  ।  ।25  ।  ।  तोचि  हा  योगीराणा  ।  कलियुगी  प्रकट  जाणा  ।  दुजाभाव  अंत:करणा  ।  न  आणावा  सुज्ञ  हो  ।  ।26  ।  ।ते  अखंड  जनकल्याण  ।  ब्रीद  आपुले  जाणून  ।  कार्यकरिती  यागीराणा  ।  श्रीरामचंद्र  सरस्वती  ।  ।27  ।  ।  थोर  थोर  साधुसंत  ।  राष्टीय  पंडित  त्रिकालाबाधित  ।  श्री  कवीश्वर  श्री  गुरूदत्त  ।  दरबार  वर्णिती  सद्गरूंचा  ।  ।28  ।  ।  आनंद  पावले  त्यांचे  मन  ।  जो  का  गुरू  दरबार  पाहून  ।  उपभोगिता  आनंदघन  ।  प्रसवीसचित्त  पावले  ।  ।29  ।  ।  आम्हा  आानी  जीवाला  ।  बोध  तयांनी  सांगितला  ।  नको  भा्रंती  जीवाला  ।  साक्षरूप  मुर्ति  ही  ।  ।30  ।  ।  अवतार  दत्तात्रयाचा  ।  उतरावया  भार  भूमिचा  ।  कलियुगी  गुप्तरूपाचा  ।  फेरा  नित्य  ब्रम्ह  मुहुर्ती  ।  ।31  ।  ।  आर्तस्वरेभक्तजन  ।  जे  का  आळविती  गुरूकारण  ।  काळवेळाचे  नाही  बंधन  ।  त्वरीत  धावती  गुरू  तेथे  ।  ।32  ।  ।  अनेक  संकट  काळी  ।  रक्षण  करोनी  वेळोवेळी  ।  नित्य  भक्ता  सांभाळी  ।  राम  गुरूमाऊली  ।  ।33  ।  ।  स्मर्तृगामी  देवत  आपले  ।  नित्य  इथे  राहिले  ।  कुळकर्णी  कुळा  उध्दरीले  ।  रामचंद्र  प्रभूने  ।  ।34  ।  ।  नित्य  करिती  गुरूकथन  ।  भाव  शुध्द  अंत:करण  ।  नित्य  इथे  राहिलेनामचिंतन  ।  देहशुध्दीकारणे  ।  ।35  ।  ।  देहशुध्दी  शुध्दबध्द  ।  तदनंतर  आत्मशुध्द  ।  नित्य  येईल  प्रचित  ।  आध्यात्मसुखाचीवेळोवेळा  ।  ।36  ।  ।  हे  मानावे  प्रमाणवचन  ।  त्रिकालाबाधित  सत्य  जाणा  ।  गुरूमुखातील  अमृतवचन  ।  जन्मोजन्मी  ध्यानीधरा  ।  ।37  ।  ।  चुकवावया  जन्ममृत्युचा  फेरा  ।चरणी  श्रध्दा  =ेवी  नरा  ।  दुर्वासनेला  थारा  ।  नको  देऊ  अंतरी  ।  ।38  ।  ।कलियुगी  नामसाधन  ।  उपदेशती  भक्तजना  ।  श्रीरामचंद्र  योगीराणा  ।  नाम  अवतार  कलियुगी  ।  ।39  ।  ।  यापुढील  अध्यायी  ।  गुरूवाणी  अमृतमयी  ।  श्रवण  करा  आनंदमयी  ।  सद्भावीक  सृजन  हो  ।  ।40  ।  ।  इति  श्रीरामगुरूचरित्र  ।परिसा  रसाळ  इक्षुदंड  ।  विनवी  दासी  अखंड  ।चतु:चत्वारिंशा  ।  ध्याय  गोड  हा  ।  ।43  ।  ।  

      ॥श्रीगुरूदत्तात्रेयार्पणमस्तु  ॥ 
॥अ  व  धू  त  चिं  त  न  श्री  गु  रू  दे  व  द  त्त  ॥ 

मागील पान           पुढील पान

 

श्री रामदत्तगुरु चरित्र.....Http://ramdattaguru.org