श्री रामदत्तगुरु चरित्र.....Http://ramdattaguru.org
मुख्य पृष्ट श्री रामदत्तगुरु चरित्र आरती नमन अष्टक अनुभव जे जाणति तीर्थयात्रा व अनुभूति कर्दळिबन चित्र दालन पत्र संवाद
Untitled Document

श्री  गणेशदत्तगुरूभ्यो  नम  :
श्रीरामगुरू  चरित्र 
  ॥  अध्याय 46  वा ॥

।  ।  श्रीगणेशाय  नम  :  ।  श्री  सरस्वत्यै  नम:  ।  श्री  गुरूभ्यो  नम:  ।  संदेश  ।  ।  26-3-81  ।  ।  जे  का  पश्चात्तापे  होती  लीन  ।  तेची  सामावुन  घेवु  चरणी  निश्चित  लागोन  ।  ।  1  ।  ।  जे  कार्य  सिध्द  करण्या  ।  जे  का  कार्यरती  राहती  ।  नि:संशय  मनी  आचरती  ।  तेचि  कार्य  सिध्द  पावती  ।  कल्पसेवा  निश्चित  हो  ।  ।  2  ।  ।  कल्प  युगांतरी  जे  का  ।  ग्रासली  असे  संशयादिका  ।  नाशवंत  असे  गा  नि:संशया  तीचा  ।  जो  का  नि:संशय  मन  असे  ।  ।  3  ।  ।  जे  का  नि:संशय  मन  ।  करोनी  राहती  मन  निर्मळ  लागोनी  ।  तेची  पावती  पैलतीरी  लागोनी  ।  सेवा  करिती  चरणांची  ।  ।  4  ।  ।  तथास्तु  ।  नि:संशय  वृत्त्ती  ।  नित्य  असावी  भत्त/ांची  ।  निर्मळ  अंतरे  निश्चिती  ।  श्रीस्वरूपे  मिळती  ।  ।5  ।  ।  संदेश  ।  ।23-4-81  ।  ।  दाक्षायणी  शरीर  भोग  ।  देणे  असे  गा  देहालागुन  ।  प्रात्त/नी  जे  का  लिहीले  म्हणोनी  ।  जे  का  शास्त्रबुध्दी  असे  ।  ।  6  ।  ।  परि  जे  का  देहासी  ।  ताड  न  करणे  असे  निश्चिती  ।  जे  का  पूर्वकर्मनिश्चिती  ।  क्षालन  करणे  ये  देहासी  ।  ।  7  ।  ।ेहधारण  क्षणभंगुर  ।  केला  असे  गा  निश्चित  लागोन  ।  परदेही  असे  गा  निरीक्षण  जाण  ।  जे  का  कार्य  करण्या  रत  ।  ।  8  ।  ।  जे  का  कार्य  करण्या  रत  ।  राहणे  असे  अखंडित  ।  दाक्षायणी  जे  का  अभ्रष्ट  ।  करणे  असे  गा  निश्चित  ।  ।  9  ।  ।  परि  जे  का  ज्ञानी  पाहती  नेत्रे  मिटोनी  ।  जे  का  पाहती  स्वल्पज्ञानी  ।  जे  का  दांभिक  म्हणोनिया  ।  जे  का  दांभीक  म्हणती  ।  ।  10  ।  ।  तया  असे  गा  तैसी  गति  ।  जे  का  भोग  भोगणे  असे  प्रात्त/नी  ।  जे  का  दांभीक  म्हणती  तया  ।  परी  जे  का  सुज्ञ  ।  ।  11  ।  ।  असती  जे  का  जाणोनी  पूर्ण  ।  तेचि  पावती  लवलाही  ।  जाणोनी  सेवारत  राहती  निश्चिती  ।  ।12  ।  ।  जे  का  माध्यान्ह  काळाशी  ।  सेवीती  कल्प  औदुंबरासी  ।  जे  का  नेत्रेशी  ।  जे  का  दिसु  प्रत्यक्ष  ।  ।13  ।  ।  तथास्तु  ।  संदेश:  जे  का  चरणी  लय  लावून  ।  सेवा  करिती  निरंतर  मनोमन  ।  जे  का  नामस्मरणी  जीवन  ।  व्यतीत  करीती  गा  निश्चयेसी  ।  ।  14  ।  ।  जे  का  लय  लावीती  चरणासी  ।  तेचि  पावती  पैलतिरासी  ।  जे  का  चरण  क्षालनासी  ।  जे  का  कार्य  सिध्द  होण्या  ।  ।  15  ।  ।  जे  का  नामस्मरणासी  ।  रत  राहती  जा  निरंतरेसी  ।  तेचि  पावती  मोक्षद्वारासी  ।  जे  का  समीप  निश्चयेसी  ।  ।  16  ।  ।  परि  जे  का  अश्रध्द  ।  नामस्मरण  करीती  दांभीकपणे  लागून  ।  तैसी  पावे  गती  तया  लागुन  ।  जे  का  गुरूचरित्री  सांगीतली  ।  ।17  ।  ।  परि  जे  सश्रध्दा  ।  =ेवावी  गा  निश्चयेलागोन  ।  श्रध्दा  निगडित  लागोन  ।  जे  का  निश्चितलागोन  ।  जे  का  परम  भाग्य  असे  ।  ।18  ।  ।  तथास्तु  ।  संदेश  दि.30-4-81  ।  ।  सेवा  जी  चरणासी  ।  दुर्गम  असे  गा  निश्चितेसी  ।  करिता  जे  का  साहती  दुश्चितासी  ।  तेचि  कार्य  सिध्द  होण्या  ।  ।  19  ।  ।  जे  का  पावती  निरंतर  ।  समाधान  वृत्ति  जाण  ।  तेचि  पावती  पैलतीर  ।  समाधानी  वृत्ती  ते  ।  ।  20  ।  ।  जे  का  समाधाने  वृत्ती  पावती  ।  तेचि  पावती  या  स्थळासी  ।  जे  का  राहती  निरंतर  दु:खितासी  ।  काय  कार्य  तयांचे  असे  ।  ।  21  ।  ।  करता  जे  का  सेवा  हो  सेवा  ।  चरणापाद  असे  हो  ही  सेवा  ।  तेचि  असे  दुर्गम  तीरा  ।  जे  काय  संगमी  वास  करितो  ।  ।22  ।  ।  जये  स्थानी  संगमासी  ।  बैसोनिया  निरंतर  वृक्ष  छायेसी  ।  पाठट्ठवले  निजभत्त/ासी  ।  त्याची  भत्त/ी  चरणसेवा  पाहण्याशी  ।  ।23  ।  ।  तेचि  वौनर  आणण्या  ।  तेची  सांगितले  होते  गा  ।  तया  भांडयातुनी  आणण्या  ।  तेची  घेवोनी  येताच  जाणा  ।  कैसी  त्याची  परीक्षा  केली  ।  ।24  ।  ।  तैसीच  परीक्षा  अहो  तुमची  ।  करणे  असे  गा  निश्चितेसी  ।  काय  साहती  दु:खितासी  ।  जे  का  कार्यरत  होण्याशी  ।  ।25  ।  ।  तथास्तु  ।  संदेश  दि.  9-7-81  ।  ।  श्रध्दा  जी  का  जये  स्थानी  ।  निगडीत  झाली  असे  गा  निश्चये  लागोनी  ।  तेची  पावती  गापैलतीरालागुनी  ।साहजेकानिश्चित  ।  ।26  ।  ।  साह  म्हणजे  जे  का  अर्थ  ।  सांगितला  गुरूउपदेशात  ।  जे  का  साहती  दारूण  सत्य  ।  तेचि  सेवाभावे  एकमुत्त/  ।  ।27  ।  ।  जे  का  एकभावे  सेवा  करिती  ।  तेचि  पावती  पैलतीरासी  ।  जे  का  मनोमानसी  ।  श्रध्दा  निगडीत  होई  जेथे  ।  ।28  ।  ।  तथास्तु  ।  न  आणणे  त्यांचे  त्यास  ।  करता  जे  का  साधनेस  ।  जे  का  मुत्त/  होती  ते  ।  ।31  ।  ।  तथास्तु  ।  संदेश  दि.16-7-81जेकासाधकचरणाशी  ।श्रध्दा=ेवूनीनिरंतरेशी  ।  साधनेसी  गेले  गा  हिमनगरासी  ।  तेचि  साधना  करण्यासी  ।  जे  का  हिमनगरीपातले  ।  ।29  ।  ।  हिमवर्षावाते  सापडले  ।  जे  वृथा  कष्टे  झाले  ।  ताण  जो  का  चरणी  आला  ।  करिता  जे  का  त्यांची  व्याधी  हरण  करणे  असे  ।  ।  30  ।  ।  करता  वृथा  जे  का  ताडण  देहासी  ।  ताडण  देणे  निश्चयेसी  ।  परि  जे  का  साधनेस  ।  व्यत्यय  न  आणणे  त्याचे  त्यास  ।  परि  जे  का  साधनेस  ।  जे  का  मुत्त/  ते  होती  ।  संदेशदि.27-8-81 

जे  माते  अत्रि  अनुसूयेशी  ।  बोध  करण्या  निश्चयेसी  ।  सायंसध्या  प्रार्थनेशी  ।  येती  स्वयेचि  निमित्त  ।  ।32  ।  ।  जे  का  स्वमुखे  वदतो  तियेशी  ।  जे  का  प्रारब्ध  करण्याशी  ।  जे  कार्य  करण्याशी  कार्यकारण  भाव  त्याचा  ।  ।33  ।  ।  निमित्तमात्र  जे  का  पुस्तक  ।  असती  जे  का  पुढती  निश्चयेलागुन  ।  जो  कार्यकारण  भाव  ।  बोध  जो  का  सर्वांशी  ।  ।34  ।  ।  परि  जे  का  त्याज्य  करणे  ।  जे  का  नसे  गा  योग्य  ।  जे  का  त्याज्य  म्हणोनी  त्याज्य  ।  न  करणे  गा  त्याज्य  त्याचे  ।  ।35  ।  ।  त्याज्य  जे  का  योग्य  ।  समजोनी  टाकावे  त्याज्य  ।  त्याज्य  जे  का  निरूपणा  ।  जे  का  निषिध्द  त्याज्य  ।  ।36  ।  ।  जो  का  शब्द  त्याज्य  ।  वारंवार  प्रगटोनी  ।  मुखी  निश्चीयेलागुनी  ।  त्याचा  शब्द  अर्थ  लागोनी  ।  स्वये  देही  पाही  पाही  ।  ।37  ।  ।  तथास्तु  ।  संदेश  दि.  20-8-81  आसत्ति/  जी  का  जड  देहाशी  ।  न  =ेवावी  गा  निश्चयेसी  ।  जेकासद्भत्त/म्हणविती  ।अंतयामीपाहिजे  ।  ।38  ।  ।  जे  का  अंर्तयामी  वसत  ।  तेचि  सहभागी  असत  ।  जे  का  तुम्हालागी  वसत  ।  तेचि  असो  सर्वज्ञ  ।  ।39  ।  ।  करतांना  ना  आसत्ति/  =ेवावी  ।  चरणाशी  जे  का  ।  भत्त/ीभावेशी  चरणसेवारत  राही  ।  ।40  ।  ।  जे  का  निरंतरी  वाहती  चरणाशी  ।  आपुली  भावभत्ति/शी  ।  तेची  पावती  त्वरीतेशी  ।  आम्हालागोनी  हो  ।  ।  41  ।  ।  परी  जे  का  अंतरी  ।  पहा  तुम्ही  आपुले  ध्यानी  ।  जे  का  वसत  असे  तुमचे  शरिरी  ।  तेचि  कवण  शत्ति/  असे  ।  ।42  ।  ।  जे  का  शत्ति/  अद्वैत  ।  करोनी  =ेविली  असे  निश्चित  ।  करता  न  आणावा  अन्य  ।  जो  का  समर्थ  तोच  तुम्ही  ।  ।  43  ।  ।  तथास्तु  ।  संदेश  :  संदेश  दि.  10-9-81  वास  जो  का  गिरीनारी  करितो  ।  नित्य  नेमेलागोनी  ।  जो  गोरक्षनाथा  लागोनी  ।  उपदेश  जो  का  आम्ही  केला  ।  ।44  ।  । 

      ॥श्रीगुरूदत्तात्रेयार्पणमस्तु  ॥ 
॥अ  व  धू  त  चिं  त  न  श्री  गु  रू  दे  व  द  त्त  ॥ 

मागील पान           पुढील पान

 

श्री रामदत्तगुरु चरित्र.....Http://ramdattaguru.org