श्री रामदत्तगुरु चरित्र.....Http://ramdattaguru.org
मुख्य पृष्ट श्री रामदत्तगुरु चरित्र आरती नमन अष्टक अनुभव जे जाणति तीर्थयात्रा व अनुभूति कर्दळिबन चित्र दालन पत्र संवाद
Untitled Document

श्री  गणेशदत्तगुरूभ्यो  नम  :
श्रीरामगुरू  चरित्र 
  ॥  अध्याय 51  वा ॥

।  श्री  गणेशाय नम:  ।  श्रीसरस्वत्यै  नम:  ।  श्रीगुरूभ्यो  नम:  ।ॐ  नमोजी  सद्गुरूनाथा  ।  चरणी  शरण  तुझिये  आता  ।गुरूदेवांची  गाणगापूर  यात्रा  ।  श्रवण  करावी  श्रोते  हो  ।  योगायोग  थोर  साचा  ।  योगी  सत्पुरूष  भेटीचा  ।  अमृतमयआनंदाचा  ।  भायवंता  लाभतो  ॥2॥  गाणगापूर  यात्रा  निघाली  ।  वैजनाथे  पोहोचली  ।  दर्शन  घेउन  पुढती  ।  तुळजापूरीपोहोचलो॥3॥  जगदंबेचे  केले  पूजन  ।  खणनारळे  ओटी  भरून  ।  घेतले  आईचे  दिव्यदर्शन  ।  नयन  दिपू  लागले  ॥4॥महाप्रसाद  घेउनि  ।  मातेशी  वंदन  करूनी  ।  जगदंबेचा  उदो  उदो  करोनी  ।  पुढचा  प्रवास  आरंभिला  ॥5॥  सायंकाळपर्यत।  प्रवास  झाला  सुखरूप  ।  गाणगापूर  ग्रामात  ।  दत्तस्थानी  आलो  हो  ॥6॥  मंदिरी  पालखीचा  सोहळा  ।  डोळे  भरूनीपाहिला  ।  गुरूदर्शने  जीव  हर्षला  ।प्रसवीसअसेवातावरण  ॥7॥  तीर्थप्रसाद  विभूती  घेवून  ।  आलो  बाहेर  मंडपात  ।पिशाच्यांचा  धुमाकुळ  ।  डोळे  भरून  पाहिला  ॥8॥  दुसरे  दिनी  संगमी  स्नान  ।  घेवून  कल्पवृक्ष  दर्शन  ।  गुरूमुर्तिनेपादुकापूजन  ।  रूद्राभिषेके  केले  असे  ॥9॥  डोळे  मिटूनी  जपध्यान  ।  प्रत्यक्षस्वामीशी  संभाषण  ।  तो  सोहळा  अपूर्व  जाण।  प्रत्यक्ष  स्वामी  भेटीचा॥10॥स्वामीचीघेवुनी  अनुमती  ।  पारायणे  बैसले  गुरूमुर्ति  ।  दंड  कमंडलू  घेवुनि  ।  दत्तराजप्रगटले  ॥11॥  प्रत्यक्ष  भेटीच्या  खुणा  ।  आनंदलहरी  भासती  मना  ।  धन्य  वाटे  भक्तजना  ।  माथा  =ेविती  चरणांवरी॥12॥  मधुकरी  अवीसग्रहणा  ।  तृप्त  वाटले  सर्वानाप्रत्यक्ष  स्वामींनी  घेवुनि  सेवा  ।  आनंद  केलाद्विगुणीत  ॥13॥केलेअष्टतीथस्नान।घेतले  कल्लेश्वराचे  दर्शन  ।  दिगंबराचे  करता  भजन  ।  मन  गेले  भारावून  ॥14॥  निगुणपादुका  पूजन  ।प्रत्यक्ष  स्वामीदर्शन  ।  मन  जाय  हरपून  ।  स्वामी  दर्शनामाजी  हो  ॥15॥  प्रत्यक्ष  आशिर्वाद  स्वामींचा  ।  वास्तव्यकालगाणगापुरीचा  ।  सुखद  वाटला  साचा  ।  अक्कलकोटी  प्रस्थान  केले  ॥16॥  श्री  स्वामीसमर्थाचे  दर्शन  ।  तीर्थ  प्रसादघेवुन  ।  चरणी  वंदन  करून  ।  प्रयाण  केले  पंढरपुरी  ॥17॥  पंढरीचा  सावळा  ।  डोळे  भरूनी  पाहिला  ।  वंदन  करून  कोमलचरणा  ।  बुक्का  ललाटी  लाविला  ॥18॥  नंतर  गेलो  कोल्हापूरी  ।  महालक्ष्मीचे  दर्शन  घेवोनी  ।  तेथील  सौदर्य  पाहिले॥19॥  मातेची  ती  दिव्यकांती  ।  नयन  क्षणात  दिपती  ।  करद्वय  जुळोनी  येती  ।  पहाता  विष्णुकांतेस॥20॥तेथूनीजाउनिसाता-यास  ।  प्रयाण  केले  सज्जनगडास  ।  समर्थाच्या  दर्शनास।जीवव्याकुहझालासे॥21॥जयजयरघुवीर  समर्थ  ।  मुखी  नाम  उच्चारीत  ।  समर्थदर्शन  होताच  ।  कृतार्थ  वाटे  जीवाला  ॥22॥रामराये  कृपा  केली  ।तीर्थयात्रा  घडविली  ।  व्यावक  दृष्टि  वाढविली  ।  सर्वाभूती  ईश्वर  ॥23॥  जेजुरीच्या  खंडोबाचे  ।  दर्शन  ।  अमृतमहोत्सवतेथुन  आलो  आळंदिते  ।  ज्ञानेश्वर  दर्शना॥24॥  माउलीचे  घेवून  दर्शन  ।  देहूस  केले  प्रयाण  ।  तुकोबाशी  वंदिले  ॥25॥चिंचवडासी  जाउन  ।  वंदिला  श्रीगजानन  ।  वासुदेव  आश्रमी  पातलो  ॥25॥  गुळवणी  महाराजांचे  दर्शन  ।अमृतमहोत्सवपाहून।श्रीदत्तमहाराज  कवीश्वर  भेटून  ।  नाशिकग्रामीपोहोचलो  ॥26॥  रामरायाचेघेवूनदश।त्र्यंबकेश्वरी  जावुन  ।त्र्यंबकेश्वरा  वंदून  पुढील  प्रवासा  निघालो॥27॥रामगुरूआलेजन्मस्थानी।वडिलांचीपुण्यतिथीकरोनी।दगडवाडीस  जावोनी  ।  श्री  दत्तदर्शन  घेतले  ॥28॥  तेथून  आलो  देउळगांवी  ।श्रीव्यंकटेशाचे  दर्शनी  ।  अति  आनंद  वर्तला  ॥29॥  आलो  यात्रा  संपवून  ।  रामगुरूशी  केले  वंदन  ।  अशीच  कृपा  असावी  म्हणून  ।  चरणी  लोटांगण  घातले  ॥30॥  इतिश्रीरामगुरूचरित्र  ।परमपावन  पवित्र  ।  दासी  विनवी  अखंडीत  ।एकपंचाशत्तमा  ।ध्याय  गोड  हा  ॥ 

      ॥श्रीगुरूदत्तात्रेयार्पणमस्तु  ॥ 
॥अ  व  धू  त  चिं  त  न  श्री  गु  रू  दे  व  द  त्त  ॥ 

मागील पान           पुढील पान

 

श्री रामदत्तगुरु चरित्र.....Http://ramdattaguru.org