श्री रामदत्तगुरु चरित्र.....Http://ramdattaguru.org
मुख्य पृष्ट श्री रामदत्तगुरु चरित्र आरती नमन अष्टक अनुभव जे जाणति तीर्थयात्रा व अनुभूति कर्दळिबन चित्र दालन पत्र संवाद
Untitled Document

श्री  गणेशदत्तगुरूभ्यो  नम  :
श्रीरामगुरू  चरित्र 
  ॥  अध्याय 52  वा ॥

।श्री  गणेशाय  नम:  ।  श्रीसरस्वत्यै  नम:  ।  श्रीगुरूभ्यो  नम:  ।ॐ  नमोजी  एकदंता  ।शिवतनया  गौरीसुता  ।प्रथम  तुझेमंगलाचरण  ।  गणेश  गुरूशी  वंदन  ॥1॥  कुलदैवतास  नमन  करून  ।  आज्ञा  घेतली  श्रीगुरूंची  ।  अवतरणिका  अध्याय  ।सर्वग्रंथाचे  यात  श्रेय  ॥2॥  गुरूदेवांची  करूनी  प्रार्थना  ।  तयाशी  करूनी  याचना  ।  सहाय्य  करावे  लिखाणा  ।  करूणासागरादेवराया  ॥3॥  श्रीगुरूचरित्र  महिमा  वर्णना  ।  गहन  कार्य  क=णि  जाणा  ।  श्रीगुरूकृपेविणा  ।  इच्छाशक्ति  काय  करील  ॥4॥होता  गुरूची  कृपा  जाणा  ।  गति  पावली  लिखाणा  ।  समयोचित  गुरूराणा  ।सहाय्य  करी  भक्ताते  ॥5॥  प्रथम  अध्याय  वंदनाचा  ।  श्रीगुरू  आणि  कुलदेवतेचा  ।  आशिर्वचन  प्रार्थनेने  ।  प्रारंभ  केला  ग्रंथास  ॥6॥  द्वितीयाध्यात  ।  वंशावळीवर्णिली  गुरूआज्ञेने  ।  सर्व  महिती  पुरविली  ।  मातोश्रींनी  श्रीगुरूंच्या  ॥7॥  तृतीयाध्यायात  वर्णिली  ।  सद्गुरू  अवताराची  थोरी  ।  पूर्वसुकृते  सत्पुरूषघरी।जन्मायेतीसुजनहो॥8॥गुरूदेवाच्यावंशावळीत  ।  श्रीरामचंद्रपंत  महासंत  ।  जन्मायेऊनी  कुळपुनीत  ।  केले  असे  सत्य  जाणा  ॥9॥  चतुर्थाध्यायी  जन्माख्यान  ।  वर्णिले  असे  यथासांग  ।ागदोध्दाराकारणे।त्रयमूर्ति  अवतरले  ॥10॥  जन्मसमय  श्रीगुरूंचा  ।  पवित्र  सायंकालचा  ।  कार्तीकी  पौर्णिमा  पूर्णत्वाचा  ।  उदय  पावलापूर्णचंद्र  ॥12॥  पाचव्या  अध्यायी  बाललीला  ।  विद्याभ्यास  संपविला।  शिक्षक  पेशा  स्विकारीला  ।  आवडी  जीवाअध्यापनाची  ॥13॥  सहाव्यात  व्रतबंधन  ।साक्षात  स्वामीदर्शन  ।  तीन  रात्री  उपदेशून  ।  अनुमती  दिली  कार्यास  ॥14॥सातव्यात  पारायण  प्रारंभ  ।  दिव्य  साक्षात्कारी  आनंद  ।  आ=व्यात  नवललीला  ।  कुटाळ  पाहाती  प्रचितीला  ॥15॥  नवव्यात  चंदनी  पादुका  ।  सदनी  येती  स्वामींच्या  देखा  ।पुरविण्याभक्तमनोरथा  ।  पादुकांना  चरणस्पर्श  ॥16॥  दहाव्यातस्वामी  आज्ञेने  ।  गृहस्थाश्रमआचरले।अकराव्यात  भानामती  प्रयोगा  ।  स्वयेचि  टाळिले  संकटाला  ॥17॥  बाराव्यातकल्पवृक्ष  वास्तव्य  ।  जागृति  दिली  सुशीलेस  ।  तेराव्यात  असुरीविद्या  ।  उपाय  कथिलोयावरी॥18॥चौदाव्यात  भक्तरक्षण  ।  पिशाच्चबाधा  निवारण  ।  पंधराव्यात  दत्तवास्तु  स्थापना  ।  प्रवेश  वास्तव्य  सोळाव्यात  ॥19॥  सतराव्याअ=राव्यात  ।  भक्ता  मार्गदर्शन  अध्यात्मात  ।  एकोणविसाव्यात  कल्पवृक्ष  महात्म  ।  कल्पवृक्ष  सेवा  कथिली  ॥20॥  विसाव्यात  रिधपूर  महात्म्य।स्वामीसंदेशएकविसाव्यात।बावीसापासुनीचौवीसाव्यापयत।  भक्तानुभव  कथियेले॥21॥  पंचविसाव्यात  भक्तास  अनुग्रह  ।  श्री  आज्ञेने  दिला  असे  ।सव्विसाव्यातओळखखुण।नामसांगितलेभक्ताकारण॥22॥सप्ताविसाव्यात  अनुग्रहप्राप्ती  ।  भक्ता  आनंद  द्विगुणित  ।  अ=्ठविसाव्यात  भक्तानुभव  ।  एकोणतिसाव्यात  दत्तयाग  आज्ञा  ॥23॥  तीस  एकतीस  अध्यायी  ।  दत्तयाग  वर्णन  पाही।बत्तीसाव्यातयागसोहळा।गुरूलीलातेहतिसाव्याअध्यायी॥24॥चौतिसापासून  छत्तीसापर्यत  ।  काशीयात्रा  श्रीगुरूंची  ।सदोतीसातविभूतिमहिमान।अडुतीसात  भक्तानंद  वर्णिला  ॥25॥  एकोणचाळीसाव्या  अध्यायी  ।  नियतीचे  संतुलन  पाही  ।  चाळीसाव्या  अध्यायीगुरूभक्ति  ।  एक्केचाळिसाव्यात  गुरूमहिमा  ॥26॥  अवतारकार्य  बेचाळीसाव्यात  ।  त्रेचाळीसापासुनी  गुरूसंदेश  ।  गुरूउपदेशामृत  शेहचाळीसपर्यंत  ।  सत्तेचाळीस  अ=्=ेचाळीसाव्यात  ।  साधकास  बोधमृत  ॥27॥  कोजागिरीध्यान  महात्म्य।  कथियेले  श्रीगुरूंनी  ।  एकोणपवीसास  पवीसासाव्यात  ।  यात्रावर्णन  गिरनारची  ॥28॥  एक्काववीसाव्या  अध्यायी  ।  गाणगापूर  यात्रा  असे  ।  बाववीसाव्या  अध्यायी  ।  सर्व  ग्रंथाचे  सार  कथियेले  ॥29॥  अशी  ही  रामकथा  ।  अर्पियली  गुरूचरणा  ।  संतोषवाटतसे  मना  ।  कृतार्थ  जीवन  झाले  हो  ॥30॥  गुरूचरण  वंदिता  ।  गुरू  वदले  हास्यवदना  ।  ऐक  बाळे  तू  आता  ।  फलश्रुतीसांगतो  ॥31॥  भक्तवत्सल  गुरूमूर्ति  ।  स्वये  सांगतीफलश्रुती  ।  रामचंद्रमुखे  बोलती  ।  भक्तकल्याणाकारणे  ॥32॥श्रोते  होऊन  सावधान  ।  परिसावी  ग्रंथची  फलश्रुती  ।  होऊन  शुचिर्भूत  शास्त्रेकरून  ।  सप्ताह  तो  वाचावा  ।करता  याचे  पारायण  ।  भवभय  होईल  निवारण  ।  रिपु  संकटे  आदिकरून  ।  परिहारती  निश्चये  ॥  आधिव्याधीसंसारातील  ।  त्याही  होतील  निवारण  ।  करिता  एकादश  पारायण  ।  करावे  हो  अखंड  लागोन  ।  हेचि  त्रिवार  बोलोन  ।  भावभक्तासी  देतसो  ॥तथास्तु  ॥  कैसी  होवू  उतराई  ।  न  सुचे  मज  काही  ।  वर्णन  करण्याप्रति  ।  शब्द  अपुरे  पडतात॥33॥  मज  पामराकडोनी  ।  अपूर्व  सेवा  घेऊनी  ।  कृतार्थ  केले  मज  जीवनी  ।  जनन्यशरण  गुरूपायी  ॥34॥  अशीच  कृपाअसू  द्यावी  ।  शरण  शरण  मी  गुरूआई  ।  असाच  माझ्या  शिरावरी  ।  वरदहस्त  असू  द्यावा  ॥35॥  इतिश्रीरामगुरूचरित्र  ।परमपावनपवित्र।दासीविनवीअखंडीत।द्विपंचाशत्तमा।ध्यायगोडहा॥ 

      ॥श्रीगुरूदत्तात्रेयार्पणमस्तु  ॥ 
॥अ  व  धू  त  चिं  त  न  श्री  गु  रू  दे  व  द  त्त  ॥ 

मागील पान  

 

श्री रामदत्तगुरु चरित्र.....Http://ramdattaguru.org