श्री रामदत्तगुरु चरित्र.....Http://ramdattaguru.org
मुख्य पृष्ट श्री रामदत्तगुरु चरित्र आरती नमन अष्टक अनुभव जे जाणति तीर्थयात्रा व अनुभूति कर्दळिबन चित्र दालन पत्र संवाद
Untitled Document

श्री  गणेशदत्तगुरूभ्यो  नम  :
श्रीरामगुरू  चरित्र 
  ॥  अध्याय 45  वा ॥

।  श्री  गणेशाय नम:  ॥।  श्रीगणेशाय  नम  :  ।  श्री  सरस्वत्यै  नम:  ।  श्री  गुरूभ्यो  नम:  ।  गुरूवाणी  अमृतवचन  ।  प्रत्यक्ष  निघती  गुरूमुखातुन  ।  श्रवण  करिता  भावोन्मिलन  ।  गुरूशिष्या  होत  असे  ।  ।  1  ।  ।  श्रोते  तुम्ही  भाग्यवान  ।  परिसा  गुरू  संदेशवचन  ।  हेचि  तुम्हा  मार्गदर्शन  ।  भत्ति/मार्ग  क्रमावया  ।  ।  2  ।  ।  आर्तस्वरे  पाचरिती  ।  मनोवेगे  जातो  गा  तेथे  निश्चिती  ।  जे  का  मनोमानसी  ।  जे  का  नेत्री  न  दिसो  ।  ।  3  ।  ।  परी  जे  का  सहाय्यभूत  ।  असो  अंतक्षणास  ।  जे  का  कार्यरत  ।  राहो  सदा  सद्भत्त/ासी  ।  ।  4  ।  ।  जे  का  ब्रीद  वायासी  ।  दिधले  असे  गा  सद्भत्त/ासी  ।  साह्यभूत  अंतकाळासी  ।  जे  चरणी  घेणे  तया  ।  ।  5  ।  ।  परी  जे  का  अंधश्रध्द  ।  म्हणती  गा  निरंतर  ।  परी  जे  का  सश्रध्द  ।  म्हणुनी  दंभ  दाखविती  ।  ।  6  ।  ।  जे  का  अनुसूया  सती  ।  जे  का  सांगितले  होते  निश्चितेसी  ।  जे  का  सत्वगुण  निश्चयेसी  ।  दिसो  तयाशी  निश्चिती  ।  ।  7  ।  ।  करता  जे  का  सेविती  ।  करता  जे  का  सेवन  करिती  ।  जे  का  अक्षण  भक्षण  करिती  ।  तेचि  समयी  जे  का  निश्चिती  ।  ।  8  ।  ।  तेचि  समयी  नेत्री  दिसो  ।  परि  जे  का  सत्वरूप  ।  दिसणे  असे  बा  नेत्रास  ।  दिव्यह्ष्टि  तया  लागत  ।  जे  का  प्रारब्धी  लिहीली  असे  ।  ।  9  ।  ।  तथास्तु  ।  या  संदेशाचा  भावार्थ  ।  आर्तस्वरे  श्रध्दायुत्त/  ।  गुरूआगमन  निश्चित  ।  प्रारब्धयोगे  ह्ष्टि  सुख  ।  ।  10  ।  ।  दोन  तपे  मौन  पाळुन  ।  कार्य  केले  नित्य  लागोन  ।  जे  का  कार्यरत  होऊन  ।  संसारमार्गी  राहाटलो  ।  ।  11  ।  ।  जन्म  जे  झाले  कुशी  ।  मातेच्या  गा  निश्चिती  ।  तदनंतर  गा  कार्याशी  ।  प्रारंभ  झाला  निश्चित  तो  ।  ।  12  ।  ।  नित्य  जे  का  कमंडलू  तिर्थी  ।  स्नान  करूनी  विभुती  चर्चूनी  ।  तदनंतर  स्थाने  जाऊनी  ध्यानाशी  ।बैसतो  निश्चिती  ते  ग्रामी  ।  ।  13  ।  ।  जे  का  गिरनार  पर्वती  ।  नित्य  आराधना  ध्यान  निश्चिती  ।  करोनीया  माध्यान्हासी  ।  भ्रमण  करतो  नित्यनेमे  ।  ।  14  ।  ।  करता  जे  का  कार्यासी  ।  सद्भावना  धरोनी  मानवासी  ।  जे  का  सद्भत्त/  हृदयासी  ।  सद्भावनाशील  असे  ।  ।  15  ।  ।  विप्र  जो  वास्तव्य  तेथे  ।  करित  होता  नित्यनेमे  ।  धाडीला  काम्य  जे  का  कामे  ।  जे  का  ये  ग्रामासी  ।  ।  16  ।  ।  तेचि  ग्रामासी  येवोनी  ।  माध्यन्हकाळी  भेटोनी  ।  भिक्षा  मागणे  म्हाणोनी  ।  आला  द्वारी  निश्चित  ।  ।  17  ।  ।  माध्यन्हसमयीसी  माधुकरी  ।  म्हणोन  दिधली  पादुका  निश्चिती  ।  जे  का  कार्यकारण  भावासी  ।  गिरनार  जो  का  प्रसाद  असे  ।  ।18  ।  ।  करता  जे  का  न  येणार  ।  गिरनार  पर्वती  जे  का  चढणे  ।  तया  भालचंद्र  दर्शन  देणे  ।  भाक  होती  दिधली  तया  ।  ।19  ।  ।  तया  कारण  कार्यणेसी  ।  कार्य  करण्या  ये  दुनियेसी  ।  प्राप्त  झाले  माते  ये  निश्चिती  ।  कार्यकारण  भाव  असे  ।  ।20  ।  ।  करता  जे  का  इये  चरणाशी  ।  नित्यनेम  असे  गा  निश्चिती  ।  गिरनार  जे  का  कार्यक्षेत्रेसी  ।  तेचि  सहाय्य  येथे  असे  ।  ।21  ।  ।  जे  का  इच्छा  करिती  मानसी  ।  गिरनार  जाउ  गा  निश्चिती  ।  तेचि  दर्शन  ये  निश्चिती  ।  पादुकाचे  ये  स्थानी  ।  ।22  ।  ।  तेचि  पावती  तीर्थयात्रा  निश्चित  हेचि  जाणती  चित्ता  ।  त्रिवार  वाचा  हे  निश्चित  ।  सांगो  आम्ही  तुम्हासी  ।  ।  23  ।  ।  कार्य  जे  का  हाती  घेतले  ।  करणे  असे  आयुष्य  भले  ।  जे  का  सार्थकी  लावणे  ।  सद्भावना  वाढविणे  ।  ।  24  ।  ।  जे  का  जनकल्याणासी  ।  कार्य  करणे  गा  निश्चिती  ।  जे  का  देह  झिजविणे  तयासी  ।  कार्य  जे  का  रत  असे  ।  ।  25  ।  ।  जे  का  सद्भावे  सेवा  करिती  ।  पावती  जे  का  परलोकी  ।  पुनर्जन्म  नसे  गा  निश्चिती  ।  हेचि  ध्यानी  असु  द्यावे  ।  ।26  ।  ।  परि  जे  का  दांभिक  ।  म्हणती  येथे  येवुन  निश्चित  ।  तेची  आपुला  मार्ग  क्रमीत  ।  जे  का  त्यांचे  भाली  लिहीला  ।  ।  27  ।  ।  करिता  जे  का  नित्य  उपायासी  ।  करणे  असे  गा  नामस्मरणासी  ।  जे  का  पावती  निश्चयेसी  ।  परंधाम  जया  म्हणती  ।  ।  28  ।  ।  तथास्तू  ।  म्हणुनी  मानवा  निरंतर  ।  दांभीकपणा  सोडी  सत्वर  ।  नामस्मरणी  निरंतर  ।  गुरूवचनी  भाव  =ेवी  ।  ।29  ।  ।  संदेश  -  दि.  5-3-81  आर्तस्वरे  जे  का  गायन  ।  करितीआम्हास  ते  लागोन  ।  जे  का  प्रारब्धे  लिहले  म्हणुन  ।  जे  का  योग्य  कार्यासी  ।  ।  30  ।  ।  जे  का  स्तुती  श्रवोनी  ।  जे  का  आनंदबाष्प  नयनी  ।  निघती  जे  का  दारा  लागोनी  ।  जे  का  अमृत  तुल्य  असे  ।  ।  31  ।  ।  परी  जे  का  योग्य  लागोन  ।  स्तुती  करणे  असेल  गा  निश्चित  म्हणोन  ।  आम्ही  असे  गा  स्तुतिप्रिय  म्हणोन  ।  जे  का  उेख  वेदशास्त्री  ।  ।  32  ।  ।  परि  जे  का  उवीसत  ।  न  व्हावे  गा  निश्चीत  लागोन  ।  जे  का  वृक्ष  पवे  लागुन  ।  जे  का  वृक्षावरती  चढती  ।  ।  33  ।  ।  तैसे  प्रेमा  लागुन  ।  सद्भत्त/ांच्या  लागोनी  ।  ते  का  सद्भत्त/ी  करून  ।  आलिंगीती  प्रेमाशी  ।  जे  का  आलींगन  प्रेम  भत्त/ी  ।  जे  का  परमेरालागोनी  ।  तेचि  एकरूप  होउनी  ।  चढती  जे  का  देहावरी  ।  ।  35  ।  ।  जे  का  देह  झिजवोनी  ।  प्रदक्षिणा  करणे  असे  गा  निश्चयेलागुनी  ।  पर  जे  का  म्हणोनी  ।  दुजा  सोडोनी  द्यावे  गा  ।  ।  36  ।  ।  जे  का  दुजा  म्हणती  तियेसी  ।  जे  का  म्हणती  निश्चयेसी  ।  तेचि  शत्ति/  निश्चयेसी  ।  परमात्मा  एकरूप  ।  ।  37  ।  ।  जे  का  परमात्मा  एकरूपी  ।  शत्ति/  अशत्ति/  म्हणोन  निश्चिती  ।  जे  का  कार्या  शत्ति/  लागोनी  ।  कार्य  करिती  जे  का  जगती  ।  ।  38  ।  ।  करीता  जे  का  श्रवणी  हो  ।  ऐका  निश्चिता  भत्त/जना  हो  ।  जे  का  श्रवण  भत्ति/  निश्चित  हो  ।  लागोनीनामस्मरण  जे  का  करा  ।  ।  39  ।  ।  जे  का  नामस्मरणे  ।  येवो  येवून  ।  रंगु  आम्ही  गा  निश्चित  लागोन  ।  जे  का  स्मरती  निश्चित  लागोन  ।  मनोमनी  निश्चयेसी  ।  ।  40  ।  ।  मनोमनी  निश्चियेसी  ।  स्मरती  जे  का  निश्चये  लागोन  ।  स्मर्तृगामी  म्हणोन  ।  निश्चित  जातो  तेथे  या  ।  ।41  ।  ।  तथास्तु  ।याचा  भावार्थ  एकचि  ।  प्रेमभत्ति/  करा  नि:स्वार्थ  ।  एकरूप  गुरूचरणासी  ।  स्थिर  रहा  भत्त/  हो  ।  ।42  ।  ।  संदेश  ।  ।12-3-81  ।  ।  दोन  तपे  मौन  धरोनि  ।  सेवा  केली  निश्चित  लागोनी  ।  दोन  तपे  पूर्ण  केल्यानंतर  ।  जे  का  वाचा  बध्द  केली  ।  ।  43  ।  ।  जे  का  वाचा  स्वमुखेशी  ।  वदलो  निश्चिये  सेवेशी  ।  करता  जे  का  निरंतरेसी  ।  नामस्मरण  घेण्याशी  ।  ।  44  ।  ।  जे  का  दोन  तपे  आचरण  ।  करणे  असे  गा  निश्चिये  लागोन  ।  संसारात  राहोन  ।  जनरूपी  दिसत  असो  ।  ।  45  ।  ।  जे  का  दोन  तपे  साधन  ।  केले  होते  गा  निश्चिये  लागोन  ।  करता  वाचा  निश्चिये  लागोन  ।  मुत्त/  पे/ली  देवरूपी  ।  ।  46  ।  ।  देवरूपे  निश्चयेसी  ।  वाचा  दिधली  असे  गा  निश्चयेसी  ।  सेवा  सेवा  हो  निश्चयेसी  ।  सांगणे  न  लगे  कवणासी  ।  ।  47  ।  ।  जे  का  सांगणे  सेवेशी  ।  तेचि  प्रात्त/ने  लिहीली  असते  जी  ।  गा=  पडते  या  निश्चयेसी  ।  सद्भत्ति/  मार्गाशी  ।  ।  48  ।  ।  जे  का  सद्भत्त/  मार्ग  भला  ।  घेती  हेचि  निश्चये  भला  ।  तेचि  पावती  निश्चयेसी  आगळा  ।  स्वयंरूपे  निश्चयेसी  ।  ।  49  ।  ।  संदेह  जो  का  जया  मनांतर  ।  जो  का  मार्ग  घेतला  निरंतर  ।  योग्य  अथवा  निरंतर  ।  कैसा  असे  मार्ग  भला  ।  ।  50  ।  ।  प्रगती  जी  खुंटीत  ।  जाहला  असे  गर्भित  ।  ऐसे  मनी  गुुंगीत  ।  न  रहावे  निश्चयेसी  ।  ।  51  ।  ।  जे  का  सद्भत्त/  असती  ।  नि:संशय  सेवा  करीता  ।  नामस्मरणे  आचरती  ।  तेचि  पावती  स्वयंरूपी  ।  ।  52  ।  ।  जे  का  स्वंयस्वरूपाशी  ।  वदलो  जे  का  निश्चयेसी  ।  दोन  तपे  आचरणासी  ।  तद्नंतर 

      ॥श्रीगुरूदत्तात्रेयार्पणमस्तु  ॥ 
॥अ  व  धू  त  चिं  त  न  श्री  गु  रू  दे  व  द  त्त  ॥ 

मागील पान           पुढील पान

 

श्री रामदत्तगुरु चरित्र.....Http://ramdattaguru.org