श्री रामदत्तगुरु चरित्र.....Http://ramdattaguru.org
मुख्य पृष्ट श्री रामदत्तगुरु चरित्र आरती नमन अष्टक अनुभव जे जाणति तीर्थयात्रा व अनुभूति कर्दळिबन चित्र दालन पत्र संवाद
Untitled Document

श्री  गणेशदत्तगुरूभ्यो  नम  :
श्रीरामगुरू  चरित्र 
  ॥  अध्याय 48  वा ॥

॥  श्री गणेशाय  नम:  ।  श्रीसरस्वत्यै  नम:  ।  श्रीगुरूभ्यो  नम:  ।विश्वपति  मुरलीधरा  ।  धरणीधरा  गरूडेश्वरा  ।  धाव  पाव  सखया  ।  सहाय्य  करी  सत्वरी  ।  ।1  ।  ।  द्रौपदीचा  धांवा  ऐकता  ।  धावत  येशी  रूख्मिणीकांता  ।  रक्षिसी  तू  पांडवकांता  ।संकट  समयी  पांडवांच्या  ।  ।2  ।  ।  तैसेचि  आता  घन:शामा  ।  शामसुंदरा  मुरलीधरा  ।  धाव  पाव  रे  गोपाळा  ।  भक्तावरी  कृपाकरी  ।  ।3  ।  ।  नियम  संध्यावंदनाचा  ।  साधका  साधनाचा  ।  गुरूरायांनी  हो  कथिला  ।  सद्गुरू-सदनी  तो  ऐका  ।  ।4  ।  ।  बैसावेदेवासमोरी  ।किंवा  तुळशीसमोरी  ।  अथवा  नदीकिनारी  ।  संध्यावंदन  करावे  ।  ।5  ।  ।  अश्वत्थ  वृक्षातळी  ।  किंवाकल्पवृक्षातळी  ।  बैसोनि  स्थिर  चित्तानी  ।  आत्मचिंतन  करावे  ।  ।6  ।  ।  आश्विनी  पौर्णिमा  कोजागिरी  ।  चंद्र  झळकेमध्यरात्री  ।  शीतल  चांदणे  पसरोनी  ।  अमृतवर्षाव  करीतसे  ।  ।7  ।  ।  म्हणुन  या  शुभदिनी  ।  बैसावे  चंद्रप्रकाशी  ।नामचिंतनकरावे  ।  कथिले  असे  पुराणी  ।  ।8  ।  ।  शरदाच्या  चांदण्यात  ।  पौर्णिमेचा  पुर्णचंद्र  ।  अमृतवर्षाव  करून  ।  दिव्यकांति  देतसे  ।  ।9  ।  ।  प्राप्त  होण्या  अध्यात्मसुख  ।  मार्ग  कथिले  दोन  सुरेख  ।  पिपिलीका  आणि  विहंग  देख  ।  गुरूस्वरूपी  होण्यास  ।  ।10  ।  ।  विहंगमार्ग  गतीमान  ।  म्हणून  असे  कठठ्ठण  ।  पिपिलीका  मार्ग  ।  सरळसोपा  असे  हो  ।  ।11  ।  ।  हा  मार्ग  असे  खचित  ।  सोपा  आणि  भयरहीत  ।  विहंगमार्ग  विघ्न  अनेक  ।  उंच  भरारी  घेतांना  ।  ।12  ।  ।  म्हणूनी  स्वये  गुरूराणा  ।  पिपिलीकामार्ग  भक्तांना  ।  सांगतसे  क्रमावया  ।  अमृतबोध  तो  साचा  ।  ।13  ।  ।  पिपिलीका  मार्गे  जाता  ।  निश्चित  लाभतसे  तन्मयता  ।  आनंद  वाटतसे  चित्ता  ।  श्री  चरण  प्रप्त  होय  ।  ।14  ।  ।  धाव  पाव  अवधूता  ।  अनादिनाथा  कृपावंता  ।  कृपाळु  तू  भगवंता  ।  अंत  उगा  का  पाहशी  ।  ।15  ।  ।  संतवचनी  दृढ  श्रध्दा  ।  निर्विकल्प  भक्तिभावा  ।  दिव्य  दृष्टिने  ओळखावा  अंतरीचागुरूदेव  ।  ।16  ।  ।  त्रिकालज्ञ  गुरूदेवा  ।शांतिसुखाचा  गुप्त  =ेवा  ।  साहय  करी  गुरूदेवा  ।  श्रध्दाभक्ति  वाढावी  ।  ।17  ।  ।  जाणुनियाभक्तभाव  ।  सदैव  झटती  गुरूदेव  ।  भक्तासाठठ्ठ  एकमेव  ।  नित्य  आनंद  देताति  ।  ।18  ।  ।  गुरू  रामचंद्राची  प्रतिमा  ।  ह्दयी  =ेवा  अनुपमा  ।  निगमागम  अगम्या  ।  सर्वाधार  अनंत  तो  ।  ।19  ।  ।  अविनाशी  रूप  सत्य  ।  अनंदवी  मना  नित्य  ।  सतेजकांति  भगवंत  ।  कलियुगी  सगुण  तो  ।  ।20  ।  ।  समर्थाचे  सामर्थ्य  ।  विराट  आहे  जगतात  ।  तोचि  भक्तांचा  मायबाप  ।सद्गुरूनाथ  त्रयमूर्ति  ।  ।21  ।  ।  गुरूदेवाचे  प्रसवीसचित्त  ।  नित्य  पहावे  मंगलमुख  ।  हीच  मनी  असे  आस  ।  गुरूस्मरणी  रहावे  ।  ।22  ।  ।  शाश्वत  ते  पाहता  रूप  ।  गुरूरायाचे  शांतचित्त  ।  शाश्वत  असे  हेच  सुख  ।  नित्य  नमावे  श्रीरचणा  ।  ।23  ।  ।  सच्चितानंद  परिपूर्णा  ।  अगाध  असे  तुझा  महिमा  ।  सद्गुरूनाथा  दयाघना  ।  साक्षरूपे  सविीसध  तु  ।  ।24  ।  ।  सद्गुरूचेप्रसवीसचित्त  ।  उदार  असे  अनंत  ।  भक्ताशिरी  वरदहस्त  ।  काय  उणे  भूमीवरी  ।  ।25  ।  ।  उतरावया  भूमीभार  ।  घेत  असेअवतार  ।  गुप्त  राहुनी  अवनीवर  ।  संतसज्जना  रक्षितसे  ।  ।26  ।  ।  देहबुध्दिचे  निर्मूलन  ।  गुरूच  करिती  जाण  ।  अखंड  नामचिंतन  ।  तळमळीने  करावे  ।  ।27  ।  ।  जैसी  जळावीण  मासोळी  ।  न  राहे  वेगळी  ।  तैसेचि  नामावीण  कदाकाळी  ।  न  राही  रेजीवा  तू  ।  ।28  ।  ।  इति  श्रीरामगुरूचरित्र  ।परमपावन  पवित्र  ।  दासी  विनवी  अखंडीत  ।अष्टचत्वारिश  ।ध्याय  गोड  हा  ।  ।43  ।  ।

      ॥श्रीगुरूदत्तात्रेयार्पणमस्तु  ॥ 
॥अ  व  धू  त  चिं  त  न  श्री  गु  रू  दे  व  द  त्त  ॥ 

मागील पान           पुढील पान

 

श्री रामदत्तगुरु चरित्र.....Http://ramdattaguru.org